Zoeken

Bijzonder verlof

Vanwege bepaalde omstandigheden kan door de coördinator/afdelingsleider bijzonder verlof worden verleend. De voorwaarden hiervan zijn vastgelegd in de  leerplichtwet. Bijzonder verlof mag alleen worden toegekend vanwege bijzondere omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van één van de ouder(s) / verzorger(s). Verlof buiten de schoolvakanties om moet 8 weken van te voren schriftelijk worden aangevraagd. Het aanvraagformulier bijzonder verlof kunt u afhalen bij de verzuimmedewerker aan de balie of kan worden gedownload van de  website www. lyceumelst.nl .

Is de duur van het verlof max. 10 aaneengesloten schooldagen, dan mag de school het verzoek in behandeling  nemen . Indien er verlof wordt aangevraagd van meer dan 10 aaneengesloten schooldagen, dan neemt de leerplichtambtenaar hierover een besluit. 

Voor vakantiedagen buiten het vastgestelde vakantierooster biedt de leerplichtwet, behoudens zeer bijzondere omstandigheden, geen mogelijkheid. Wij verzoeken u dringend geen vakantiedagen vast te leggen buiten de officiële vakantieperiodes. Van elk onwettig schoolverzuim moeten wij de lleerplichtambtenaar - van de gemeente waartoe de leerling behoort - in kennis  stellen.

Voor overige informatie over verzuim verwijzen wij u naar de website www.lyceumelst.nl , ook kunt u  contact opnemen met de verzuimmedewerkers via het telefoonnummer 0481-362920.

 

Redenen op grond waarvan bijzonder verlof mogelijk is

Conform de leerplichtwet kan/mag er bijzonder verlof worden verleend voor:

-  een huwelijk van bloedverwanten tot en met de 3e * graad van de leerling, max. 2 dagen

-  een verhuizing van het gezin (1 dag)

-  wettelijke verplichtingen

-  een huwelijks- of ambtsjubileum van bloedverwanten tot en met de 3e * graad, max. 1 dag

-  ernstige ziekte of overlijden van bloedverwanten tot en met de 4e graad, duur in overleg met de afdelingsleider.

-  andere gewichtige omstandigheden (buiten de wil van de ouders gelegen) /vrij door overmacht

Verlof wordt in de volgende gevallen niet toegekend:

-  familiebezoek in het buitenland of bezoek aan land van herkomst

-  vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding

-  gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd

-  eerder vertrek of latere terugkeer door verkeersdrukte

-  uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie  mee te gaan

-  verlof omdat andere kinderen binnen het gezin al vrij zijn

-  vakantiespreiding

-  verlofperiode van ouders omdat zij gebruik maken van de levensloopregeling.

*  1e t/m 3e graad: ouder(s), broers en zussen, groot- en overgrootouders, ooms en tantes, neven en nichten (lees: kinderen van broers en zussen)


Procedure aanvragen bijzonder verlof

U levert een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier “bijzonder verlof” (voorzien van bijlagen en/of een onderbouwing, zoals bijvoorbeeld een kopie van de rouwkaart, uitnodiging huwelijk o.i.d.) in bij de verzuimmedewerker.

De verzuimmedewerker zorgt ervoor dat de aanvraag ter behandeling bij de coördinator/afdelingsleider wordt aangeleverd

De coördinator/afdelingsleider neemt de aanvraag in behandeling

Indien het verlof wordt toegekend, dan zorgt de verzuimmedewerker ervoor dat er een kopie van het besluit (lees: aanvraagformulier) via de mentor bij uw kind terechtkomt. Het originele aanvraagformulier “bijzonder verlof” wordt op school bewaard. Bovendien wordt het toegekende verlof in Magister geregistreerd.

Als het verlof niet wordt toegekend, dan neemt de coördinator/afdelingsleider contact met u op.

 

Aanvraagformulier bijzonder verlof 

 


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl